English

Zorns Etsningar i Ny Katalog "online" -
Nu har det slutliga verket kommit.
GRATIS!

Zornforskaren Sven Lidbeck har inkluderat de fyra Zornkataloger som gjorts tidigare - 1905 Schubert-Soldern, 1909 Loys Delteil, 1920 Karl Asplund och 1980 Hjert & Hjert.

per.widman@antikvarlden.se

Öppna katalogen >>>

Provsida från katalogen:

Rubriker i ovanstående katalogsida:

Previous Catalogues
Från tidigare kataloger anges motsvarande nummer och namn på Svenska, Engelska, Franska och Tyska för respektive.

Motif From
Ett antal av Zorns etsningar hade som förebild en av hans porträttmålningar. Dessa redovisas i förekommande fall med uppgift om teknik, namn, mått, tillkomstår och ägande.

Executed
Förutom årtalet när etsningen utfördes anges också här om känt, vidare uppgifter om studion, orten, omständigheterna etc.

Plate Destroyed
De flesta av etsningsplåtarna ”kryssades” (förstördes) med en gravstickel av Zorn själv. Uppgifterna här är hämtade från Loys Delteil (LD) 1909 och Karls Asplund (A) 1920.

Plate Archived
Flertalet av Zorns kryssade etsningsplåtar finns arkiverade i Zornsamlingarna i Mora vilket då anges här.

État / State
Zorn – i likhet med övriga dåtida konstnärer - numrerade ej avdragen från respektive etsningsplåt varför de exakta upplagorna är osäkra. För vissa etsningar finns dock en siffra för antalet avdrag ibland angivna i tidigare kataloger och är då också medtagen här. Saknas denna uppgift men antalet avdrag är färre än ca 50 st. finns dock i många fall andra uppgifter som vägledning från tidigare kataloger – t.ex. ”Few copies, Very Rare, Très Rare, De toute Rareté etc” och framför allt från Loys Delteils katalog 1909 som han skrev i nära samarbete med Anders Zorn själv.  Dessutom har även antalet idag förekommande etsningar i museisamlingar i Sverige och internationellt beaktats  tillsammans med uppgifter från egen forskning i olika svenska och internationella arkiv och databaser.  Den troliga upplagan av Zorns etsningar för respektive état som är tillgängliga efter sammanvägning av kända uppgifter från olika källor anges nu i nedanstående 5 grupper. Antalet avdrag för respektive état i arkivet hos Zornsamlingarna i Mora och i övriga museer redovisas dock under ”Museum Collections” och är ej inräknade här.

  2 –  5 avdrag           
  5 – 15 avdrag
15 – 30 avdrag
30 – 50 avdrag
       > 50 avdrag

Rarity
Redovisar hur svårt - eller lätt - det är att finna ett visst état av en viss etsning vilket också är det faktum som samlare / köpare av Zornetsningar ställs inför. Det finns av naturliga skäl en stor överensstämmelse mellan upplaga och sällsynthetsgrad men det är inte alltid fallet.
Så finns t.ex. ZG 11 "På Themsen" osignerad i en upplaga på 275 ex men har bara sålts i 6 ex under 21 år. ZG 34 "Rosita Mauri" osignerad kom ut i 1.500 ex men har bara sålts på auktion i Sverige en enda gång under dessa 21 år. Nedanstående 5 benämningar avseende tillgänglighet anges nu i katalogen för respektive état för en etsning – alltså inte för etsningen generellt med samtliga étater. Är man osäker vilket av étaterna det är, bör tillgängligheten avseende det vanligaste étatet anges för etsningen.
                            

Sålda 1985-2006    Beteckning             Designation
  0 –  3                          Raritet                      Rarity
  4 –  8                          Extremt ovanlig   Extremely Rare
  9 – 15                         Mycket ovanlig     Very Rare
16 – 24                        Ovanlig                     Rare        
    >   25                         Ej ovanlig                 Not Rare   

Copies sold
Dessa uppgifter är hämtade från internationella konstdatabaser de senaste 21 åren (1985 – 2006) avseende drygt 3.000 sålda Zornetsningarna från 73 större auktionshus runt om i världen – inklusive alla auktionshus i Sverige. Dessa utgör troligen ca 80-90% av totala antalet etsningar sålda på auktion under denna period. Siffrorna är dock något för stora då en och samma etsning kan ha sålts flera gånger under perioden - men å andra sidan förekommer också handel med etsningar i konsthandeln, mellan privatpersoner, etc. Antalet sålda etsningar har per definition en stor betydelse vid beteckning av ”Tillgänglighet” enligt nedan.
 

Major exhibitions
Efter genomgång av samtliga kända utställningskataloger (90 st) under perioden 1891-2004 där Zorns etsningar funnits presenterade i ett större antal redovisas nu för respektive etsning i vilka utställningar den förekommit. Dessa 90 utställningar finns också förtecknade på Zorn Gallerys hemsida i kronologisk ordning.

Museum colletions
Redovisar de museisamlingar där respektive etsnings olika étater finns representerade baserat på genomgången av ovanstående utställningskataloger och nya kontakter. Om antalet avdrag är kända redovisas dessa inom ( ). Denna förteckning stämmer också tämligen väl överens med de ägare och étater som Karl Asplund angav 1920, vilket indikerar att etsningarna sällan lämnar en museisamling. På hemsidan för Zorn Gallery finns också en sammanställning över alla museerna med klickbara länkar till desamma.

Förkortningar
Dessa förkortningar har använts i katalogen – (A) Karls Asplund 1920, (BN) Bibliothéque National de France, (H&H) Hjert & Hjert 1980, (LD) Loys Delteil 1909, (P) Privat ägo,  (S-S) Schubert-Soldern 1905, (Z) Zornsamlingarna i Mora och (ZG) Zorn Gallery, Stockholm.

Miniatyrer
Förutom den traditionella kronologiska och alfabetiska förteckningen över Zorns etsningar har även en kronologisk sammanställning gjorts med miniatyrbilder av varje etsning för att underlätta identifiering när etsningens namn och nummer ej är kända tidigare.

Jag hoppas att denna katalog skall ge Dig som läsare lika mycket glädje som det inneburit för mig att skriva den.

Sven Lidbeck